HABERLER

DEPOYA BASKIN YAPILDI

İstanbul Şişli’de bir ç-ocuğa u-yuşturucu m-adde vererek de-falarca te-cav-üz eden ve bu anları fo-toğraflayarak şa-ntaj ya-ptıktan sonra Kağıthane İlçe E-m-niyet M-üdürlüğü e-kipleri ta-rafından ya-kalanan ş-ahıs, t-utuklanarak ce-zaevine gönderildi.Her s-atırı i-ğrenç! U-uşturucu ve-rdiği çocuğa te-cavüz edip…

Şişli Kuştepe Mahallesi’nde ikamet eden Afganistan uy-ruklu Shakir İ., e-miniyete giderek 18 y-aş-ından kü-çük olan k-ardeşine y-abancı u-yruklu bir şahıs tarafından se-mtteki bir de-po içerisinde u-yuşturucu m-adde ver-ildiğini söyledi. Shakir İ., ka-rdeşine u-yuşturucu m-adde s-tan şü-phelinin s-ilahının da olduğunu be-lirtmesi üzerine K-ağıthane İlçe E-mniyet M-üdürlüğü e-kipleri h-rekete g-eçerek a-drese o-perasyon düzenledi.

T-ECAVÜZÜ FO-TOĞRAFLAYIP ŞA-NTAJ YA-PMIŞ

O-perasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şü-pheliyi ya-kalayarak g-özaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise bir r-uhsatsız ta-banca, 0,62 gram uy-uşturucu ma-dde, u-yuşturucu tic-aretinden elde edildiği d-eğerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 d-olar da el geçirildi.G-özaltına alınan şü-pheli emniyetteki ifadesinde, u-yuşturucu ma-dde almak için kendisine gelen çocuğun bo-ğazına b-çak da-yayarak k-imliğine el ko-yduğunu, k-imliğini g-asp e-ttiği çocuğa, uy-uşturucu m-adde v-rdikten sonra te-cavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fot-oğraflayarak kendisine ş-antaj yaptığını ifade etti. Ş-ahsın bu o-laydan sonra da fo-toğrafını çe-ktiği çocuğu, ci-nsel i-işkiye z-orladığını, k-abul e-tmediği taktirde ise f-otoğrafları ya-yacağını söyleyerek te-hdit ettiği öğrenildi.

TU-TUKLANARAK C-EZA E-VİNE GÖ-NDERİLDİ

E-mniyette ifadesi alındıktan sonra “U-yuşturucu m-adde t-icareti”, “ço-cuğa c-insel i-stismar”, “g-asp” ve “ş-antaj” s-uçlarından hakkında işlem yapılan P-akistan u-yruklu şüpheli G-hosuddin; Şişli İlçe E-mniyet M-üdürlüğü ekipleri tarafından se-vk edildiği a-iyede çık-artıldığı ma-hkemece tu-tuklanarak c-ezaevine gönderildi. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu